آدرس ساختمان سازمان:

قم، 75 متري عمار ياسر، بلوار تعاون، مجتمع ادارات، سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان قم

شماره تماس:    02537780036

 

آدرس ساختمان مرکز:

قم، جاده قدیم تهران، روبروی حوزه نظام وظیفه، مرکز آموزش و پژوهش­های توسعه و آینده نگری        

شماره تماس  مدیر:     02536642452

شماره تماس آموزش:     02536644311

شماره تماس پژوهش:     02536644318

 

امتیازدهی