منابع دوره هاي آموزشي

   دانلود : ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگوی در اسلام.rar           حجم فایل 1442 KB
   دانلود : پژوهش هاي سازماني.pdf           حجم فایل 947 KB
   دانلود : مديريت منابع ـ انساني ـ مالي.pdf           حجم فایل 974 KB
   دانلود : مديريت فرهنگ سازماني.pdf           حجم فایل 787 KB
   دانلود : مديريت عملكرد.pdf           حجم فایل 791 KB
   دانلود : مديريت سازمان هاي كار آفرين.pdf           حجم فایل 934 KB
   دانلود : مديريت سازمان هاي غير دولتي.pdf           حجم فایل 774 KB
   دانلود : مديريت در قرآن.pdf           حجم فایل 717 KB
   دانلود : مديريت دانش و دانش گران.pdf           حجم فایل 867 KB
   دانلود : مديريت بحران.pdf           حجم فایل 718 KB
   دانلود : مديريت استرس ـ بهداشت رواني كاركنان.pdf           حجم فایل 856 KB
   دانلود : مديريت ارتباطات سازماني.pdf           حجم فایل 674 KB
   دانلود : مدل هاي تعالي سازماني در بخش دولتي و عمومي.pdf           حجم فایل 1497 KB
   دانلود : مباني، ابعاد و محورهاي سند چشم انداز.pdf           حجم فایل 1055 KB
   دانلود : كيفيت زندگي كاري.pdf           حجم فایل 1405 KB
   دانلود : كار آفريني سازماني.pdf           حجم فایل 821 KB
   دانلود : فرهنگ و اخلاق سازماني.pdf           حجم فایل 821 KB
   دانلود : فرآيند و فنون تصميم گيري.pdf           حجم فایل 739 KB
   دانلود : روابط كار.pdf           حجم فایل 817 KB
   دانلود : خلاقيت و نوآوري سازماني.pdf           حجم فایل 741 KB
   دانلود : تيم سازي و شيوه كار گروهي.pdf           حجم فایل 740 KB
   دانلود : تكنيك هاي مديريت راهبردي.pdf           حجم فایل 851 KB
   دانلود : پويايي سازماني و فردي ـ بهره وري.pdf           حجم فایل 2135 KB
   دانلود : بهسازي سازماني.pdf           حجم فایل 762 KB
   دانلود : بهره وري نيروي انساني.pdf           حجم فایل 625 KB
   دانلود : برنامه ريزي عملياتي در دستگاه هاي دولتي.pdf           حجم فایل 1011 KB
   دانلود : اصول و فنون مذاكرات بين الملل.pdf           حجم فایل 721 KB
   دانلود : انگيزش در كار.pdf           حجم فایل 946 KB
   دانلود : اخلاق حرفه اي.rar           حجم فایل 1028 KB
   دانلود : آشنايي با ساختار نظام.rar           حجم فایل 1573 KB
   دانلود : فرهنگ سازماني.rar           حجم فایل 845 KB
   دانلود : كار تيمي.rar           حجم فایل 769 KB