جناب آقاي دكتر رضا دلاوري

تماس:  02536644318

آدرس پست الکترونیکی:    amoozesh@qom-mporg.ir