طرح درس (سرفصل دروس دوره هاي آموزشي)

   دانلود : دوره های مدیریت بحران.rar           حجم فایل 128 KB
   دانلود : سرفصل دوره های آموزشی ویژه مدیران جوان و زن.pdf           حجم فایل 869 KB
   دانلود : سرفصل دوره های آموزشی بما و آکفا.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : سرفصل دوره های شغلی مسوول گزینش.pdf           حجم فایل 1065 KB
   دانلود : سرفصل دروس آموزش خانواده.pdf           حجم فایل 387 KB
   دانلود : دوره هاي شغلي كاردان و كارشناس بودجه.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود : سرفصل دوره هاي حقوق شهروندي.pdf           حجم فایل 578 KB
   دانلود : سرفصل دوره هاي جديد.pdf           حجم فایل 756 KB
   دانلود : سرفصل دوره هاي تكميلي مشاغل.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : سرفصل دوره معرفت و بصيرت حسيني.pdf           حجم فایل 430 KB
   دانلود : سرفصل دوره اسرار نماز ـ تفسير آيات برگزيده.pdf           حجم فایل 922 KB
   دانلود : سرفصل دوره آشنايي با الگوي ايراني ـ اسلامي.pdf           حجم فایل 1319 KB
   دانلود : سرفصل دروس مديريت فرهنگي ـ طرح سلمان.pdf           حجم فایل 953 KB
   دانلود : سرفصل دوره هاي تكميلي جديد ـ شغلي و عمومي.pdf           حجم فایل 190 KB
   دانلود : سرفصل دوره هاي سامانه ملي قوانين ـ دفاع مقدس.pdf           حجم فایل 1244 KB
   دانلود : سرفصل دوره مديريت دانش.pdf           حجم فایل 394 KB
   دانلود : سرفصل دوره هاي قلبي و عروقي ـ پدافند غير عامل.pdf           حجم فایل 1186 KB
   دانلود : سرفصل دوره سياست هاي اداري ـ دوركاري.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : سرفصل دوره آموزشي آشنايي با ده برنامه تحول.pdf           حجم فایل 1143 KB
   دانلود : سرفصل دوره هدفمند كردن يارانه ها.pdf           حجم فایل 362 KB
   دانلود : سرفصل دوره اصلاح الگوي مصرف.pdf           حجم فایل 488 KB
   دانلود : فهرست و سرفصل دوره هاي عمومي.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود : سرفصل دوره قانون مديريت خدمات كشوري.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : دوره هاي قانون مديريت خدمات كشوري.pdf           حجم فایل 59 KB
   دانلود : دوره هاي شغلي مسوول گزينش.pdf           حجم فایل 285 KB
   دانلود : دوره هاي شغلي مسوول خدمات مالي.pdf           حجم فایل 218 KB
   دانلود : دوره هاي شغلي مسوول خدمات اداري.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : دوره هاي شغلي مدير اداري و مالي.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود : دوره هاي شغلي كتابدار.pdf           حجم فایل 133 KB
   دانلود : دوره هاي شغلي كارگزيني.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : دوره هاي شغلي كاردان و كارشناس روابط عمومي.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود : دوره هاي شغلي كاردان و كارشناس امور اداري.pdf           حجم فایل 193 KB
   دانلود : دوره هاي شغلي رئيس دفتر ـ مسوول دفتر.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود : دوره هاي رشته شغلي كاردان و كارشناس حقوقي.pdf           حجم فایل 341 KB
   دانلود : دوره هاي رشته شغلي حسابدار ـ حسابرس.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود : دوره هاي رشته شغلي بازرس.pdf           حجم فایل 162 KB
   دانلود : دوره هاي رشته شغلي آمار موضوعي.pdf           حجم فایل 185 KB