چاپ        ارسال به دوست

فراخوان فهرست اولویت های پژوهشی

فراخوان فهرست اولویت های پژوهشی

 

ﺑــﻪ اﻃــﻼع می­رﺳــﺎﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي استانن ﻗﻢ در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘـﮋوهش ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن، ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﯽﮔﺬارد.

 

برای مشاهده فایل ضمیمه را کلیک نمایید.

 

 دانلود فايل : فراخوان_پژوهشي_98.rar ( 142KB )


١١:٤٠ - 1398/09/12    /    شماره : ٤٤٧٨    /    تعداد نمایش : ٤٢١خروج