بخشنامه ها و مقررات آموزشي

(برای دانلود هر کدام از بخشنامه ها، روی آن کلیک فرمایید)

   دانلود : دوره های ویژه مدیران جوان و زن .rar           حجم فایل 1037 KB
   دانلود : بخشنامه احراز صلاحیت مدرسان.rar           حجم فایل 3858 KB
   دانلود : بخشنامه دوره های بما و آکفا.rar           حجم فایل 401 KB
   دانلود : بخشنامه دوره های شغل مسوول گزینش.rar           حجم فایل 1231 KB
   دانلود : بخشنامه عدم احتساب ساعت آموزش سمينارها.pdf           حجم فایل 293 KB
   دانلود : بخشنامه اعتبار سنجي مراكز و موسسات آموزشي.rar           حجم فایل 1421 KB
   دانلود : بخشنامه اجراي دوره هاي مديران حرفه اي.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : بخشنامه دوره هاي حقوق شهروندي.pdf           حجم فایل 578 KB
   دانلود : بخشنامه دورها ي تكميلي مشاغل.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود : دستورالعمل سنجش اثربخشي برنامه هاي آموزشي.pdf           حجم فایل 2564 KB
   دانلود : بخشنامه سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران.pdf           حجم فایل 1179 KB
   دانلود : بخشنامه دوره هاي مديريت فرهنگي ـ طرح سلمان.pdf           حجم فایل 953 KB
   دانلود : بخشنامه دوره هاي قوانين مالي و محاسباتي.pdf           حجم فایل 392 KB
   دانلود : بخشنامه دوره شميم عدالت.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : بخشنامه دوره راهبرد علوي دولت اسلامي.pdf           حجم فایل 284 KB
   دانلود : بخشنامه دوره آيين مديريت.pdf           حجم فایل 172 KB
   دانلود : بخشنامه تطبيق وضعيت آموزش مديران.pdf           حجم فایل 211 KB
   دانلود : بخشنامه بهبود مديريت.pdf           حجم فایل 2024 KB
   دانلود : بخشنامه دوره سياست هاي كلي اداري ـ دوركاري.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : بخشنامه دوره آشنايي با ده برنامه تحول.pdf           حجم فایل 1143 KB
   دانلود : بخشنامه دوره هدفمند كردن يارانه ها.pdf           حجم فایل 362 KB
   دانلود : بخشنامه دوره اصلاح الگوي مصرف.pdf           حجم فایل 488 KB
   دانلود : بخشنامه مشخصات و عناوين دوره هاي عمومي.pdf           حجم فایل 779 KB
   دانلود : بخشنامه عناوين دوره هاي تكميلي عمومي.pdf           حجم فایل 552 KB
   دانلود : بخشنامه دوره قانون مديريت خدمات كشوري.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : بخشنامه دوره هاي سامانه ملي قوانين ـ دفاع مقدس.pdf           حجم فایل 1244 KB
   دانلود : بخشنامه دوره هاي آموزشي يازده رشته شغلي.pdf           حجم فایل 402 KB
   دانلود : بخشنامه بيماريهاي قلبي و عروقي.pdf           حجم فایل 1186 KB
   دانلود : بخشنامه دوره توجيهي با سرفصل دروس.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود : بخشنامه نظام آموزش كارمندان دولت.pdf           حجم فایل 872 KB
   دانلود : بخشنامه نحوه احتساب ساعت آموزش.pdf           حجم فایل 565 KB
   دانلود : بخشنامه آموزش خانواده.pdf           حجم فایل 535 KB
   دانلود : بخشنامه دوره مديريت دانش.pdf           حجم فایل 394 KB
   دانلود : بخشنامه دوره حكومت مهدوي و وظايف منتظران.pdf           حجم فایل 271 KB
   دانلود : بخشنامه شوراي راهبري توسعه مديريت.pdf           حجم فایل 1113 KB
   دانلود : بخشنامه دوره هاي آموزشي سامد.pdf           حجم فایل 2775 KB
   دانلود : بخشنامه واگذاري اجراي دوره هاي آموزشي.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : بخشنامه اصلاحيه نظام آموزش كارمندان.PDF           حجم فایل 699 KB