نام و نام خانوادگی : دکتر رضا دلاوری

سمت                 : مدیر آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری

تلفن تماس          : 36642452 (025)

پست الکترونیک    : amoozesh@qom-mporg.ir