دوره آموزشی پژوهش های سازماني برگزار مي شود.
دوره پژوهش های سازماني به مدت 12ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي پژوهش های سازماني از سری دوره هاي مدیران حرفه ای میانی را به مدت 12 ساعت برگزار مي نمايد.
 ٠٩:٥٣ - 1397/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن برگزار مي شود.
دوره رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن به مدت 12 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن از سری دوره هاي شغلي را به مدت 12 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٣:١٨ - 1397/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره نقشه راه اصلاح نظام اداری(2) برگزار شد
فایل دوره نقشه راه اصلاح نظام اداری(2) را دریافت نمایید.
دوره آموزشي نقشه راه اصلاح نظام اداری(2) از سري دوره های حین انتصاب مدیران حرفه ای(پایه، میانی و ارشد) توسط آقای مهندس ابراهیم صادقی برگزار شد.
 ٠٨:٥٤ - 1397/09/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي شورای عالی فنی، وظایف و اختیارات برگزار مي شود.
دوره شورای عالی فنی، وظایف و اختیارات به مدت 6 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي شورای عالی فنی، وظایف و اختیارات از سری دوره هاي شغلي را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد.
 ٠٩:٤٥ - 1397/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي آشنایی با نظام آمارهای ثبتی برگزار مي شود.
دوره آموزشي آشنایی با نظام آمارهای ثبتی به مدت 24 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي آشنایی با نظام آمارهای ثبتی از سری دوره هاي شغلي را به مدت 24 ساعت برگزار مي نمايد.
 ٠٩:١٨ - 1397/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي اصول و مباني برنامه ریزی نيروي انساني برگزار مي شود.
دوره اصول و مباني برنامه ریزی نيروي انساني به مدت 24 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره اصول و مباني برنامه ریزی نيروي انساني از سری دوره هاي شغلي را به مدت 24 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٤:١٦ - 1397/09/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>