دوره آموزشی برنامه ريزي عملياتي در دستگاه های دولتي(تمرکز بر وظایف) برگزار مي شود.
دوره برنامه ريزي عملياتي در دستگاه های دولتي به مدت 12ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي برنامه ريزي عملياتي در دستگاه های دولتي(تمرکز بر وظایف) از سری دوره هاي مدیران میانی را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد.
 ٠٨:١٨ - 1397/07/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي آشنایی با نکات اجرایی و نظارتی در پروژه های آسفالتی برگزار مي شود.
دوره آشنایی با نکات اجرایی و نظارتی در پروژه های آسفالتی به مدت 6 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي آشنایی با نکات اجرایی و نظارتی در پروژه های آسفالتی از سری دوره هاي شغلي را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٠:٤٢ - 1397/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی پويايي سازماني و فردي)بهره وری) برگزار مي شود.
دوره پويايي سازماني و فردي)بهره وری) به مدت 6 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي پويايي سازماني و فردي)بهره وری) از سری دوره هاي مدیران میانی را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد.
 ٠٩:٥٠ - 1397/07/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت برگزار مي شود.
دوره توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت درآبان و آذر ماه برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم در نظر دارد دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت به مدت 70 ساعت را در آبان و آذر ماه سال جاري برگزار نمايد.
 ٠٩:٢١ - 1397/07/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي سنگدانه های مورد استفاده در بتن، استاندارد هاو آزمون ها برگزار مي شود.
دوره سنگدانه های مورد استفاده در بتن، به مدت 6 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي سنگدانه های مورد استفاده در بتن، استاندارد هاو آزمون ها از سری دوره هاي شغلي را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد
 ١٠:١٣ - 1397/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن و میلگرد به مدت 6 ساعت برگزار مي شود.
دوره تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن و میلگرد برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن و میلگرد از سری دوره هاي شغلي را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد.
 ٠٨:٠٥ - 1397/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>