دوره مبانی خط مشی گذاری(تدوین و صورت بندی) برگزار شد
فایل دوره مبانی خط مشی گذاری(تدوین و صورت بندی) را دریافت نمایید.
دوره آموزشي مبانی خط مشی گذاری(تدوین و صورت بندی) از سري دوره های حین انتصاب مدیران حرفه ای میانی توسط مدرس جناب آقای دکتر حمیدی زاده برگزار شد.
 ١١:١٤ - 1397/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي نحوه اجرای بخشنامه سرجمع با تاکید بر جزئیات آن برگزار مي شود.
دوره نحوه اجرای بخشنامه سرجمع با تاکید بر جزئیات آن به مدت 6 ساعت برگزار مي شود.
: مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي نحوه اجرای بخشنامه سرجمع با تاکید بر جزئیات آن از سری دوره هاي شغلي را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٠:٤٢ - 1397/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي حسابداري مالياتي برگزار مي شود.
دوره آموزشي حسابداري مالياتي به مدت 24 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي حسابداري مالياتي از سری دوره هاي شغلي را به مدت 24 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٠:١٢ - 1397/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی گزارش نويسي در امور اداري برگزار مي شود.
دوره گزارش نويسي در امور اداري به مدت 12 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره گزارش نويسي در امور اداري از سری دوره هاي شغلی را به مدت 12 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٠:٠٦ - 1397/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی آشنايي با قانون مجازات اسلامي – فصل تعدیات ماموران دولتی برگزار مي شود.
دوره آشنايي با قانون مجازات اسلامي به مدت 4 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت ومرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آشنايي با قانون مجازات اسلامي – فصل تعدیات ماموران دولتی از سری دوره هاي مدیران حرفه ای را به مدت 4 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٠:٠٣ - 1397/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی محيط زيست و دولت سبز برگزار مي شود.
دوره محيط زيست و دولت سبز به مدت 4 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي محيط زيست و دولت سبز از سري دوره های عمومي کارمندان دولت را توسط مدرس جناب آقای دكتر عليرضا رحمتي به مدت 4 ساعت برگزار مي نمايد.
 ٠٩:٤٨ - 1397/11/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>